Producenci

Regulamin sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient
  – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług w ramach sklepu.
 • Konsument
  – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy kupna za pośrednictwem sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin
  – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: www.szwalnicze.net
 • Sklep internetowy
  – serwis internetowy należący do sprzedawcy, dostępny pod www.szwalnicze.net, za pośrednictwem którego Klient może kupić towar składając zamówienie.
 • Towar
  – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, szczegółowo określone w zamówieniu.
 • Umowa sprzedaży
  – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy INTER-MS a Klientem, zawierana poprzez sklep internetowy.
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie
  – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.szwalnicze.net.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Wszystkie informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, odnoszące się do produktów łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie sie z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Składając zamówienie klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienie od klienta jest przyjmowane przez www.szwalnicze.net oraz na adres e-mail: szwalnicze@op.pl przez siedem dni w tygodniu, przez całą dobę. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia wiadomością e-mail na podany adres w zamówieniu.
 3. Po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się realizacja zamówienia przez sprzedawcę.
  a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się niezwłocznie
  b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się 1-2 dni po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym sklepu.
 4. Zamówienia złożone w sklepie są realizowane w godzinach pracy sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 6. Dostępnymi środkami komunikacji klienta ze sklepem są:
  a. telefon 42 6116796
  b. e-mail: szwalnicze@op.pl
  c. adres korespondencyjny:
  INTER-MS
  ul. Dereniowa 17, 91-357 Łódź
 7. Podana w zamówieniu cena stanowi cenę całkowitą jaką klient będzie zobowiązany zapłacić. Jest to cena brutto z kosztami dostawy.
 8. Jeżeli Konsument będzie zobowiązany do płatności przekraczającej uzgodnioną cenę zgodnie z elementami określonymi w ust.7 powyżej, sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe INTER-MS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez INTER-MS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię INTER-MS.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody INTER-MS.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla INTER-MS,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu. Podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. przedmiotu zamówienia,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c. wybranej metody płatności,
  d. wybranego sposobu dostawy,
  e. czasu dostawy,
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

VI. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką kurierską, odbiór osobisty lub inne formy dostawy wskazane przez kupującego.
 2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%)
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a. przelewem na konto bankowe,
  b. płatność za pobraniem
  c. odbiór osobisty płatność gotówką.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w punkcie 10.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie pisemnej.
 3. Konsument zwróci sprzedawcy towar niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Zwrotu towaru należy dokonać na adres sprzedawcy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma zwracany towar lub dowód jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Konsument w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może przygotować samodzielnie lub skorzystać z formularza udostępnionego poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

INTER-MS, ul.Dereniowa 17, 91-357 Łódź
e-mail: szwalnicze@op.pl
tel. 42 611 67 96

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w sklepie "szwalnicze.net" następujących rzeczy:
...........................................................................................................................................

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta;

Adres konsumenta;

Podpis konsumenta;
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).
 2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikające z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewnił klienta, nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy. Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy klientowi.
 5. W przypadku konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Jeżeli towar ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli towar ma wadę, klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Konsument zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernym kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez klienta.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dnia od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu towaru z powrotem lub dostarczeniu przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawania się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych (art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może jednak uniemożliwić zrealizowanie zamówienia.
 5. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych i ochrony prywatności można znaleźć w zakładce "Polityka prywatności".

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich klientów w wersji elektronicznej sklepu http://szwalnicze.net
 2. Aby korzystać ze sklepu klient musi bezwzględnie posiadać urządzenie pozwalające na łączenie się z internetem oraz przeglądarkę, która umożliwi wyświetlanie stron www. Dodatkowo musi podać adres e-mail, który pozwoli na przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedury rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
Wróć